OER i öppna digitala arkiv

Projektet "OER i öppna digitala arkiv" har under 2008-2009 kartlagt existerande digitala lärresurser vid fem svenska lärosäten samt användarnas behov och användning av digitala lärresurser.

Utifrån kartläggningen har vi testat och utvecklat modeller för att göra egenproducerade digitala lärresurser öppet tillgängliga inom ramen för öppna digitala arkiv vid lärosätena.

PROJEKTTID: mars 2008 - april 2009


2010-09-20

Rapport från projektets slutseminarium

Konferensen riktade sig till de som arbetar med öppna lärresurser inom högskolan eller är ledare som kan påverka utveckling och användning av OER. Detta fokus baserades från en av projektets slutsatser som handlade om incitament från ledningen där kartläggningen visat att det behövs fler uttalade policies och riktlinjer kring hur lärosätets verksamhet ska arbeta och förhålla sig till digitala lärresurser. Rapport från konferensen är sammanställd av Lena Olsson och Erik Axdorph i Framtiden för OER i Sverige.

2010-03-25

UR Samtiden : Framtiden för öppna lärresurser

UR Samtiden med filmklipp från vår konferens:
http://www.ur.se/play/157179.(Programmet finns tillgängligt t.o.m. ons 22 sep. )

2010-02-02

Framtiden för OER i Sverige

Arbetar du med öppna lärrresurser, open educational resources (OER) inom högskolan eller har en ledningsfunktion? Då är detta konferensen för dig! Konferensen Framtiden för OER i Sverige - policy och praktik hålls den 8-9 februari, KTH Stockholm.

2009-07-02

Projektet avslutas lyckligt!

Efter ett spännande år av kartläggningar, tester och prototypande för Malmö högskola, Stockholms universitet, Högskolan i Borås, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Metamatrix AB är nu projektet OER i öppna arkiv lyckligt avslutat! Förutom det unika projektinnehållet kring lärresurser har vi lärt oss mer om hur man strukturerat arbetar med fokusgrupper, personor och prototyputveckling.

Anslagsgivaren KB sammanfattar fint projektet, som verkar gälla även här på MAH:
I vilken omfattning skapar och använder akademiska lärare idag fritt tillgängliga, digitala lärresurser? Kan man rymma lokalt producerade digitala lärresurser i lärosätenas öppna arkiv? Där finns det nu i första hand forskningspublikationer och uppsatser.
Projektet OER (Open Educational Resources) i öppna arkiv tar upp dessa frågor. Man redovisar den hittills mest omfattande kartläggningen av hur svenska akademiska lärare ser på OER. Begreppet är nytt för många, men en påfallande stor andel både skapar och använder OER i sitt arbete.
De öppna arkiven är överlägsna för spridning och synlighet, men saknar idag en del funktioner som är viktiga för att hantera OER. Det framgår tydligt att det idag saknas policies och riktlinjer för OER vid svenska lärosäten. Det behövs mer stöd och incitament till lärare som vill arbeta med OER.

Rapporten (det finns en tvåsidig sammanfattning, om man inte vill ta del av de c:a 40 sidorna rapport) hittas här:
http://www.kb.se/OpenAccess/nyheter/2009/Digitala-larresurser-i-oppna-arkiv/